Vedtægter for Frederikssund Ny Initiativråd

 

 

 

§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Rådets navn er ’Frederikssund Ny Initiativråd’. Rådets hjemsted er Frederikssund by. Rådet er et upolitisk organ.

§2. Formål og hensigt
Stk.1. Rådets formål er at skabe sammenhæng og (ny) identitet for alle borgere, ved at
- forene ressourcer og kræfter på tværs af eksisterende firmaer, foreninger, grupper, organisationer mv.
- støtte og/eller gennemføre nye initiativer (egne såvel som andres)
- fremme kulturelle-, turistmæssige-, og sociale aktiviteter i Frederikssund.

Stk. 2. Rådets hensigt er, at være
- igangsættende
- ideskabende
- tværgående
- fødselshjælper for nye initiativer
samt at bakke op om eksisterende aktiviteter,
såfremt arrangørerne udtrykker ønske herom.

Stk. 3. Rådets hensigt er ligeledes, at initiativer
skal støttes i et begrænset antal år.
Herefter skal initiativerne kunne ’stå på egne ben’,
dvs. være forankrede udenfor rådet og kunne klare sig uden rådets aktive støtte.

§3. Rådets medlemmer
Stk. 1. Rådet består fortrinsvis af borgere
hjemmehørende i Frederikssund kommune.

Stk. 2. Rådets medlemmer betaler et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.
Dog kan forretningsudvalget i særlige tilfælde graduere kontingentet for mindre grupper.

Stk. 3. Medlemskabet gælder fra den dag rådskassereren har konstateret,
at borgeren har betalt kontingent og året ud.

§4. Rådets ordinære møder
Stk. 1. Rådet afholder ordinær generalforsamling i februar måned.
Indkaldelse hertil udsendes pr mail af forretningsudvalget.
Udsendelsen skal være afsendt til alle rådsmedlemmer senest tre (3) uger før rådsmødets afholdelse.

Stk. 2. Rådet afholder – udover den ordinære generalforsamling to ordinære rådsmøder
i hhv. maj måned og oktober måned.

Stk. 3. Rådets forretningsudvalg (FU - jvf. §7.) udarbejder forud for hvert ordinært rådsmøde en dagsorden,
som skal være afsendt (pr. mail) til hvert rådsmedlem senest otte (8) dage før rådsmødet afholdes.
På den årlige generalforsamling skal følgende punkter dog altid være på dagsordenen:

• Valg af dirigent
• Forretningsudvalgets beretning
• Godkendelse af det fremlagte årsregnskab
• Kontingentfastsættelse og orientering om det kommende års budget
• Indkomne forslag
• Valg
• Nye tanker og ideer fra rådets medlemmer
• Eventuelt

Note! På den stiftende generalforsamling, der afholdes tirsdag d.05. februar, 2013 vælges FU som følger:
Rådsleder samt tre (3) FU-medlemmer for to (2) år.
Rådskasserer samt fire (4) FU-medlemmer for et (1) år.
En suppleant for 1 år

Stk. 4. På rådsmøderne kan der ikke træffes beslutninger om forslag, der ikke fremgår af dagsordenen.

§5. Rådets beslutninger
Stk. 1. Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af rådets vedtægter,
at 2/3 af rådets medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Hvis der på en generalforsamling, hvor der er foreslået vedtægtsændringer, ikke er fremmødt mindst 2/3 af alle rådsmedlemmer,
kan forretningsudvalget indkalde til ekstraordinært rådsmøde,
såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
På dette ekstraordinære rådsmøde kan vedtægtsændringer vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 3. Forretningsudvalgets skriver beslutningsreferat af
ethvert rådsmøde og sørger for, at beslutningsreferatet ligger på
rådets hjemmeside senest 14 dage efter rådsmødets afholdelse.

Stk. 4. Beslutning om rådets opløsning kan kun træffes, såfremt ¾ af
rådets medlemmer stemmer herfor.

§6. Ekstraordinære møder
Stk. 1. Ekstraordinært rådsmøde skal afholdes såfremt et flertal i forretningsudvalget ønsker det
eller såfremt mindst ¼ af rådsmedlemmerne skriftligt tilkendegiver det overfor forretningsudvalget.

Stk. 2. Indkaldelse hertil udsendes pr mail af forretningsudvalget og skal være afsendt (pr mail) til alle rådsmedlemmer senest fire (4) uger før rådsmødets afholdelse med angivelse af dagsorden samt begrundelse for den ekstraordinære indkaldelse.

§7. Forretningsudvalget (FU)
Stk. 1. Rådet vælger af sin midte et forretningsudvalg, der forestår rådets daglige virke.
Forretningsudvalget består af i alt ni (9) medlemmer.

Stk. 2. FU-medlemmer vælges på rådets ordinære generalforsamling i februar måned,
således at rådsleder og tre (3) FU-medlemmer vælges i ulige år, mens rådskasserer og fire (4) FU-medlemmer vælges i lige år.
Alle FU-medlemmer vælges for 2 år af gangen. Endvidere vælges hvert år en (1) suppleant. FU konstituerer sig selv med rådssekretær
og rådslederens stedfortræder.

Stk. 3. FU udarbejder på førstkommende møde efter ordinær generalforsamling en forretningsorden,
som lægges på rådets hjemmeside og som FU er forpligtet til at følge. Forretningsordenen skal ligeledes indeholde beslutning om,
hvad rådets midler/formue skal anvendes til i tilfælde af rådets opløsning, dog begrænset således,
at midlerne/formuen skal anvendes til fremme af rådets formål.

Stk. 4. FU kan nedsætte udvalg til løsning af koordinerende opgaver.
Det kan f.eks. dreje sig om ansøgning af fonds- og/eller andre midler til arbejdsgruppernes aktiviteter;
desuden til løsning af juridiske og kommunikative opgaver. Udvalgene kan bestå af FU-udpegede rådsmedlemmer;
men der skal altid indgå mindst et FU-medlem i hvert udvalg.

§8. Regnskabsår og tegningsregel
Stk. 1. Rådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Rådet tegnes af fem (5) medlemmer af FU i fællesskab,
herunder både rådsleder og rådskasserer. Fuldmagt kan meddeles.

Stk. 3. Rådet hæfter kun med sin formue. Rådsmedlemmer, herunder
FU-medlemmer, hæfter ikke personligt for rådets eventuelle gæld.

§9. Rådets opløsning og eventuelle midler
I tilfælde af, at der træffes beslutning om opløsning af rådet, skal FU på basis af forretningsordenen (jf. §7 stk 3)
fastlægge anvendelsen af rådets eventuelle midler/formue.